บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัตราภรณ์ เล็กเลิศผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวมานี พวงเพชร

นางสาวดวงเพ็ญ วิทยากร

นางสาวกัลยาณี บุญอุดหนุน

นายธนโชติ แซ่ลิ่ว

นายจิรัฐพงษ์ ฉายศิริ

นางน้ำทิพย์ โต๊ะถม

ชนากานต์ ศิริอรุณรัตน์

นางสาวอธิชา เพชรพรหม

นางสาวจิรารักษ์ เกี๋ยงมูล

Mr. Abdulmutwalip Kipchirchir

Mr. Ishing Chaoba Mayanglambam Singh