บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทศพรรณ ศรเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวชิโนรส สุขสง่า

นางสาวนาถยา เพียไธสง

นางสาวปริยากร แสงรัตน์

นางสาวศิริพร แม้นศรลา

นางสาวศศิวิมล วงศ์วิฉาย

นายจักรวาล เหมวงษา

นางสาวเกศกนก ทองพิทักษ์

นางสาวสุมาลิน อุ่นวิเศษ

นางสาวสุดใจ ผู้มีสัตย์