หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล

หลักสูตรพื้นฐาน เสริมสร้างการเรียนรู้ ควบคู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น ด้วย 8 วิชาสามัญ ได้แก่

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา

ต่อยอดความรู้จากชั้นประถม เตรียมพร้อมสู่การศึกษาขั้นต่อไป สอดแทรกประชาการณ์ชีวิต ทักษะการดำรงค์ชีวิต มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับจิตใจ ให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต