บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเจณณิภา ดวงดัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจิรศักดิ์ สายตระกูล

นางกษมา กลิ่นสุคนธ์