บุคลากรฝ่ายธุรการและการเงิน

นางสาลิณี รัสดีดวง

หัวหน้าแผนกการเงิน

นางสมหญิง สุดประเสริฐ

นางสุภาพร บางสี

นางสาววรกัญญา สุทธิบูรณ์

นายนิติกร ปัญญายุทธศักดิ์

นางสาวนริศรา เชยกำเนิด

นางฐิติมา ฤาเดช

นางสาวกนกวรรณ วารียันต์