กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่

หลักฐานการรับสมัครนักเรียนใหม่

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา และนักเรียน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานที่จริง หรือ ( ปพ. 7) 1 ฉบับ
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ( ถ้ามี )