บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเฉลิมพล ดวงทาวัง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนิรันดร์ สุขสม

นายภาสกร จิตร์บรรจง

นายศักดิ์สิทธิ์ จิระสถิตย์