บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัชรี ศิริวาลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางโสรยา งามเสงี่ยม

นางธัญญาภรณ์ สะใบ

นางสิริลดา ปัญญายุทธศักดิ์

นางกนกวรรณ หมีทอง

นางสาวพรณณกร ทองไทยธนวัฒน์

นางสาวขัติยาภรณ์ ไชยเหนือ

นายเตชิต ฤทธิ์จรูญ