บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิรินาถ ขอญาติกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุวิทย์ เพ็ชรนารายณ์

นางสาวปภาวรินทร์ บัวเพชร

นางเยือนประชา อุดรพิมาย

นางสาวจุฑามาศ มะณีวัน

นางปริชาติ แก้วม่วง

นางสาวพรรษสาฬิห์ ชายแดน