เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักการ

นายปั่น มะณีรัตน์

หัวหน้านักการฯ

นายธีระศักดิ์ สุขขวัญ

นางหยาดฝน มะณีรัตน์

นางสุภัค พรรษา

นางพัชราภรณ์ บมพรมราช

นางศรีสุรัตน์ ภูเดช

นางสาวโชติกา คำเสียง

นางสาวสุรินทร์ ถิ่นสมุทร์

นายพีรเดช แพงไทย

นายสมบัติ ยันฉิมพลี

นางสาวจริยาวดี ยันฉิมพลี