บุคลากรแผนกปฐมวัย

ระดับชั้นอนุบาล 1

นางสมหมาย แสงน้อย

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 1

นางสาวธรรมมิกา ปราบพล

นางนิภัทร์ลดา สุตตาชาติ

ระดับชั้นอนุบาล 2

นางสุณิสา พลาก้านตรง

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 2

นางสาวปฐมพร สุทธิสง่า

นางสาววันวิสาข์ กิติราช

นางสาวนภาพร ใหม่พรม

ระดับชั้นอนุบาล 3

นางสาวสุรินพร เกียรตินันท์

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 3

นางสาววนัสนันท์ โชคเจริญทวีผล

นางสาวกาญจนาภา ปกิรณะ

นางสาวนภัสวรรณ บุบผาสอาด

ครูพี่เลี้ยง

นางศศินภา เพ็ชร์พงษ์

นางเสาวลักษณ์ ชูศรี

นางสาวพรสุดา ไชยฮอย