คณะกรรมการบริการโรงเรียน

พล.ร.อ.สุทิน หลายเจริญ

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ท.สมหมาย สุกกอ

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.ดุสิต ปิ่นแก้ว

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต. อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล

ผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.อ.เสกสรรค์ สุขศรี

รองผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.ต.จรูญ ศรีพลาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจารุนิภา เทียมทอง

ฝ่ายบุคคล

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

ฝ่ายธุรการ

นางสาวณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

ฝ่ายวิชาการ

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกบุคลากร

นางสาวอุมาพร เข็มมา

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นายบำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นางสาวสุชาดา จันทร์สว่าง

หน.แผนกวิชาการ

นางสาวสุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการปฐมวัย

นางสาวสุกัลยา ดวงทาวัง

หน.แผนกวัดผลประเมินผล

นางสาลิณี รัสดีดวง

หน.แผนกการเงิน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน