นางสาวพัตราภรณ์ เล็กเลิศผล

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพัตราภรณ์ เล็กเลิศผล

นางสาวมานี พวงเพชร

นางสาวมานี พวงเพชร

นางสาวจิราพัชร ศรีภูวงศ์

นางสาวจิราพัชร ศรีภูวงค์

นางจุฑามาศ นิ่มละมัย

นางจุฑามาศ นิ่มละมัย

นางสาวเจษฎาพร หมื่นน้อย

นางสาวเจษฎาพร หมื่นน้อย

นางสาวดวงเพ็ญ วิทยากร

นางสาวดวงเพ็ญ วิทยากร

นางสาวกัลยาณี บุญอุดหนุน

นางสาวกัลยาณี บุญอุดหนุน

นางสาวสุดารัตน์ สอนสัตย์ 23 ต.ค.2541

นางสาวสุดารัตน์ สอนสัตย์

นายธนโชติ แซ่ลิ่ว

นายธนโชติ แซ่ลิ่ว

นายจิรัฐพงษ์ ฉายศิริ

นายจิรัฐพงษ์ ฉายศิริ

Miss Viraya Khanijo

Miss Viraya Khanijo

Mr.Kipchirchir Abdulmutwalip

MR.ABDULMUTWALIP KIPCHIRCHIR

Mr.Ishing Chaoba Singh (2)

MR.ISHING CHAOBA MAYANGLAMBAM SINGH

MISS SHAH NOOPUR RAJESH