พล.ร.อ.สุทิน หลายเจริญ_0

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พลเรือเอก สุทิน หลายเจริญ

พล.ร.ท.สมหมาย สุกกอ รองประธานฯ_0

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พลเรือโท สมหมาย สุกกอ

พล.ร.ต.ดุสิต ปิ่นแก้ว รองประธานฯ_0

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พลเรือตรี ดุสิต ปิ่นแก้ว

พล.ร.ต.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล (ผจก.กิจกา_0

ผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล

13801

รองผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ประชา ก้อนทอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ต.ประชา ก้อนทอง

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายบุคคล

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

พรพรรณ ศรีนอบน้อม

ฝ่ายธุรการ

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายวิชาการ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

วรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกบุคลากร

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

พรรณอร พูลเกษร

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นางสาวพรรณอร พูลเกษร

บำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นายบำรุง รากกระโทก

สุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

จารุนิภา เทียมทอง

หน.แผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางจารุนิภา เทียมทอง

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.โครงการห้องเรียนEISS

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

อมรรัตน์ เอกอุดม

หน.แผนกธุรการ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

สาลิณี รัสดีดวง

หน.แผนกการเงิน

นางสาลิณี รัสดีดวง

คะนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

สุกัลยา ดวงทาวัง

แผนกทะเบียนและวัดผล

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง